Ligging

Het oostelijk Kempens Blok omvat centraal-Limburg en de oostrand van de provincie Antwerpen. Deze seismotektonische zone vormt een overgangszone tussen het Brabantmassief en de noordelijke helft van de Roerdalslenk.

Seismiciteit

De seismische activiteit die sedert het begin van de 20e eeuw werd gemeten, is geconcentreerd in het zuiden van de zone, ten noorden van de zone van Luik en Gulpen. De aardbeving van 23 februari 1925 met ML = 4.1 en enkele andere aardbevingen met magnitudes groter dan 3.0 situeren zich in de omgeving van Bilzen. Er zijn geen historische aardbevingen gekend die met zekerheid aan deze zone kunnen toegeschreven worden.

Tektoniek

Haardmechanismen die werden berekend voor drie aardbevingen na 1985 stemmen overeen met normale breuken die min of meer noord-zuid georiënteerd zijn, wat zou betekenen dat het spanningsveld ± 50° geroteerd is t.o.v. dat in de Roerdalslenk. Anderzijds zijn in deze zone verschillende Kwartaire breuken gekend met een NNW-ZZO oriëntatie, parallel met de randbreuken van de Roerdalslenk. Paleoseismologisch onderzoek van één van deze breuken, nl. de breuk van Rauw, heeft aangetoond dat deze breuken wellicht niet meer actief zijn.

De dikte van de seismogene zone is niet gekend. Tot nog toe kon slechts voor één aardbeving een betrouwbare haarddiepte berekend worden, nl. 11 km voor de aardbeving van Bilzen op 16 juli 1985 (ML = 3.2). Het lijkt aannemelijk dat de seismogene zone minstens even diep is als in de aangrenzende Roerdalslenk.